Convocator

Consiliul de administrație al firmei ROMINVENT S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor in data de 04.04.2019, ora 9:30, in Sala de Consiliu de la sediul societății din  Bucuresti, Strada Ermil Pangratti nr. 35, etajul 1, Sectorul 1, conform dispozițiilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum si prevederilor art.16 din actul constitutiv al societății.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare este următoarea:

  1. Raportul consiliului de administrație privind activitatea desfășurată de ROMINVENT A.,  bilanțul contabil si contul de profit și pierderi pe anul 2018. Propunerea privind repartizarea profitului rezultat din exercițiul anului 2018.
  2. Raportul comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiara a ROMINVENT S.A. pe anul 2018 si propunerea de descărcare de gestiune a consiliului de administrație.
  3. Proiectul programului de obiective al ROMINVENT S.A. pe anul 2019.
  4. Proiectul programului de dezvoltare și investiții pe anul 2019.
  5. Structura organizatorică și politica salarială a ROMINVENT S.A. pe anul
  6. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al ROMINVENT S.A. pe anul 2019.
  7. Alegerea cenzorilor.
  8. Diverse

Materialele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale se afla la dispoziția acționarilor la sediul  ROMINVENT S.A.

În situația in care adunarea generală ordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza neîntrunirii condițiilor statutare, a doua adunare generală ordinară este convocată pentru data de 11.04.2019 la aceeași oră și la aceeași locație comunicată pentru prima adunare generală.

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Corneliu Orzea