CONVOCATOR AGA 2022

Consiliul de administrație al firmei ROMINVENT S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor in data de 28.03.2022, ora 14:30, in Sala de Consiliu de la sediul societății din  Bucuresti, Strada Ermil Pangratti nr. 35, etajul 1, Sectorul 1, conform dispozițiilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum si prevederilor art.16 din actul constitutiv al societății.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare este următoarea:

  1. Aprobarea raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată de ROMINVENT S.A.,  bilanțul contabil si contul de profit și pierderi pe anul 2021. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului rezultat din exercițiul anului 2021.
  2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiara a ROMINVENT S.A. pe anul 2021 si descărcarea de gestiune a consiliului de administrație.
  3. Aprobarea proiectului programului de obiective al ROMINVENT S.A. pe anul 2022.
  4. Aprobarea proiectului programului de dezvoltare și investiții pe anul 2022.
  5. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al ROMINVENT S.A. pe anul 2022.
  6. Numire administrator.
  7. Diverse.

Materialele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale se afla la dispoziția acționarilor la sediul  ROMINVENT S.A.

În situația in care adunarea generală ordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza neîntrunirii condițiilor statutare, a doua adunare generală ordinară este convocată pentru data de 04.04.2022 la aceeași oră și la aceeași locație comunicată pentru prima adunare generală.

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Corneliu Orzea